1           Licensobjekt

1.1       Licensobjektet utgörs av det/de dataprogramprodukter i maskinläsbar form, inklusive specifikationer, dokumentation och eventuella tillbehör som anges i denna punkt (i detta avtal kallade Programvaran eller licensobjektet).

1.2       Pausit upplåter härigenom till Licenstagaren en icke-exklusiv rätt att använda Programvaran i enlighet med bestämmelserna i dessa villkor.

1.3       Licenstagaren accepterar licensvillkoren för nyttjande av Programvaran genom undertecknade av detta avtal.

2        Licensavgift

2.1       Ditt Pausit-abonnemang börjar med en 21 dagars-gratis provperiod. Provperioden är avsedd för att du som ny kund ska kunna prova på tjänsten.

2.2 Ditt abonnemang för kommande faktureringsperiod kommer att debiteras från din Betalningsmetod i slutet av den kostnadsfria provperioden, förutsatt att du har angivit Betalningsmetod i Mina sidor. Logga in på Mina sidor (Länk skickas efter genomförd beställning) om du vill se information om din medlemsavgift och sista dagen för din kostnadsfria provperiod.

2.3       Rätt att använda licensrätten förutsätter att Licenstagaren erlägger betalning enligt angivet antal användare.

3        Licensens omfattning

3.1       Detta avtal omfattar det antal licenser som beställts på Pausits webbplats.

3.2       Avser licensupplåtelsen en (1) fristående användarlicens, får Licenstagaren endast använda det licensierade exemplaret av Programvaran.

3.3       Avser licensupplåtelsen flera användarlicenser, får Licenstagaren samtidigt använda så många exemplar av Programvaran, som motsvarar antalet användarlicenser.

3.4       Programvaran används när Programvaran överförs till ett tillfälligt minne (t.ex. RAM) eller läses in på ett permanent minne (t.ex. hårddisk, CD-ROM eller annat lagringsmedium) i eller anslutet till en viss dator. Exemplar av Programvaran, som installerats i en nätverksserver uteslutande för att distribuera Programvaran till andra licensierade datorer i nätverket, får användas utöver antalet användarlicenser.

3.5       Om Programvaran vid enanvändarlicens är permanent installerad på hårddisk eller annan minnesenhet i en dator (dock ej nätserver) och en enda person utnyttjar sådan dator mer än 80% av den tid datorn är i bruk, får denna person också använda ett exemplar av Programvaran på sin bärbara dator eller hemdator.

3.6       Uteslutande för säkerhets- och arkivändamål får enstaka exemplar av licensobjektet framställas genom backuprutin. Exemplar av licensobjektet som framställt på detta sätt omfattas av dessa licensvillkor.

3.7       Licenstagaren får inte själv och ej heller tillåta annan att använda, kopiera eller på annat sätt överföra eller använda licensobjektet helt eller delvis på annat sätt än vad som anges i dessa villkor. Beträffande dekompilering och dissassemblering av Programvaran gäller vad är stadgat i lag.

3.8       Märkning eller uppgift om förekommande patent, upphovsrätt eller copyrightmärkning i Programvaran eller på medium där Programvaran görs tillgänglig för Licenstagaren skall bibehållas av Licenstagaren och får inte förändras.

3.9    Licenstagaren får inte upplåta underlicens, uthyra, utlåna eller på annat sätt låta annan än Licenstagaren varken direkt eller indirekt, mot eller utan vederlag, disponera eller i övrigt förfoga över licensobjektet. Framställning av exemplar av licensobjektet för enskilt bruk är sålunda inte tillåtet.

3.10    När Licenstagaren har intygat att licensobjektet inte längre används gäller ett absolut förbud att på något sätt nyttja licensobjektet. Licenstagaren ansvarar för att detta följs upp och efterlevs.

4        Pausit:s rätt till licensobjektet

4.1       Licensrätten enligt detta avtal innebär inte att Pausit:s rättigheter i form av bl. a. upphovsrätt eller i förekommande fall patenträtt till licensobjektet överförs till Licenstagaren. Inte heller innebär den att Pausit:s rätt till licensobjektet eller medium på vilket licensobjektet görs tillgängligt för Licenstagaren, överförs till denne.

5        Leverans

5.1       Programvaran levereras genom tillgång till nedladdningslänkar efter lyckad beställning på Pausit.se. Pausit ansvarar inte för installation av licensobjektet.

6        Ansvarsfördelning – garanti och ansvarsbegränsning

Licenstagarens undersökningsplikt och reklamation

6.1       Licenstagaren skall vid mottagande av licensobjektet kontrollera dess funktioner och kvalitet. Om licens-objektet inte uppfyller vad som anges i manualer eller annan dokumentation som medföljer licensobjektet äger Licenstagaren rätt att inom tjugoen (21) kalenderdagar från mottagande av licensobjektet (Under kostnadsfria testperioden) att avsluta abonnemanget genom att inte ange någon Betalmetod i Mina sidor.

Garanti

6.2       På villkor att Licenstagaren inte har annullerat licensrätten jämlikt punkt 6.1 och
– utnyttjat licensobjektet i föreskriven driftsmiljö och enligt föreskrifter i manual och särskilt angivna instruktioner, och /eller
– utnyttjat licensobjektet på maskinutrustning och operativsystem som anges i produktspecifikationerna i dokumentationen, garanterar Pausit att Programvaran överensstämmer med specifikationerna under garantitiden tolv (12) månader från mottagande av Programvaran. Pausit garanterar inte att Programvaran är helt fri från programfel. Licenstagaren är införstådd med att sådan frihet från programfel inte kan uppnås inom programvaruindustrin.

6.3       För sådan produkt i Programvaran som levereras av annan leverantör än Pausit gäller den produktleverantörens garantiåtagande. Pausit ansvarar enbart för att framställa krav mot den leverantören av produkten. Pausit överlåter om så erfordras sina eventuella rättigheter mot leverantören till Licenstagaren.

Intrång i immateriell rätt

6.4       Pausit garanterar att såvitt Pausit känner till gör Programvaran inte intrång i annan tillkommande rätt. Pausit påtar sig inte något ansvar för intrång som Pausit saknar kännedom om.

6.5       För sådan produkt i Programvaran som levereras av annan leverantör än Pausit gäller den produktleverantörens villkor avseende intrång i immateriell rätt. Pausit ansvarar enbart för att framställa krav mot den leverantören av produkten. Pausit överlåter om så erfordras sina eventuella rättigheter mot leverantören till Licenstagaren.

Rätt att avhjälpa fel m.m.

6.6        Pausit avhjälper avvikelser från programspecifikationer för licensobjektet under förutsättning att avvikelserna i icke oväsentlig mån påverkar nyttjandet av licens-objektet. Pausit får efter eget val utbyta Licenstagarens Programexemplar mot nytt sådant. Pausit svarar för returfrakt/port men ej för installation.

6.7       Om sådan avvikelse som anges i punkt 6.6 inte avhjälps inom skälig tid, dock högst tre (3) månader efter skriftlig reklamation, får Licenstagaren senast tre (3) månader efter reklamationstidens utgång återlämna licensobjektet till Pausit tillsammans med intyg, att Licenstagaren inte längre, varken direkt eller indirekt, helt eller delvis i någon form, innehar eller disponerar över licensobjektet.

6.8       Vid fall enligt punkt 6.7 äger Licenstagaren rätt till återbetalning av erlagd licensavgift för den återstående avtalade licenstiden.

6.9    Om Licenstagaren gör ändringar i Programvaran utan Pausit´s medgivande, upphör Pausit:s skyldigheter enligt detta avtal.

6.10    Pausit ansvarar inte för fel i sådan produkt i Programvaran som levereras av annan leverantör än Pausit. I dessa fall gäller den produktleverantörens villkor avseende fel. Pausit ansvarar enbart för att framställa krav mot den leverantören av produkten. Pausit överlåter om så erfordras sina eventuella rättigheter mot leverantören till Licenstagaren.

Ansvarsbegränsning

6.11    Pausit har, utöver vad som anges i punkt 6.6, inget ansvar för licensobjektets funktion eller kvalitet. Licenstagarens rättigheter i anledning av fel har fullständigt reglerats genom detta avtal.

6.12    Pausit är sålunda inte, under några som helst omständigheter, skyldig att till Licenstagaren utge någon ersättning i anledning av fel i licensobjektet.

6.13    Pausit har i övrigt inget ansvar för direkt eller indirekt skada, som åsamkas Licenstagaren vare sig skadan består i utebliven intäkt eller uppkommen kostnad, t.ex. förlust eller påverkan på data, ersättningsskyldighet mot tredje man etc.

7        Licensens giltighetstid/uppsägning

7.1       Licensrätten gäller tillsvidare och förlängs automatiskt med en licensperiod i taget om den inte sägs upp av Licenstagaren. Uppsägning görs via Mina sidor och Licenstagaren är ej berättigad att återfå någon del av erlagd licensavgift.

7.2       Vid licensrättens upphörande, vare sig det sker i form av annullering, uppsägning eller hävning, åligger det Licenstagaren att omgående återställa licensobjektet och det medium på vilket det gjorts tillgängligt för Licenstagaren.

8        Skadestånd, m. m.

8.1       Bryter Licenstagaren mot dessa villkor i något avseende som är av väsentlig betydelse för Pausit, skall Licenstagaren ersätta Pausit:s skada oavsett om Pausit väljer att häva licensrätten eller ej. Innebär avtalsbrottet att obehörig person får tillgång till information om hela eller delar av licensobjektet eller att det skadar Pausit:s möjlighet att marknadsföra och upplåta licensrätt till hela eller delar av Programvaran, skall skadan i varje enskilt fall anses uppgå till lägst fem (5) gånger det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), om Pausit inte kan styrka att skadan är större.

8.2       Om Licenstagarens avtalsbrott består i att denne framställt obehöriga kopior av Programvaran eller använt licensobjektet efter att avtalet sagts upp, ska Licenstagaren betala licensavgift för de obehörigen framställda exemplaren eller för det olovliga användandet. Därutöver ska ett skadestånd erläggas. Detta beräknas till tre (3) gånger det ursprungliga Avtalsbeloppets storlek. Kopiorna skall, såvitt är möjligt, återlämnas till Pausit.

9        Tvist

9.1       Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av dessa villkor skall vid varje tillfälle avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.